ආසියා ලංකා හෝටල් ජාත්‍යන්තර පාසල වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.